نمونه پوشه کار معلم اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم ابتدائی

دانلود تمامی فرم ها و چک لیست های پوشه ی کار معلمان

دانلود کاملترین مجموعه ی پوشه کار خلاقیتی توصیفی شامل فایل های زیپ و ازاد که سر جمع 60برگ از پوشه کار و  نمونه موارد خلاقیتی  می باشدکه همه را در یک فایل جمع اوری و شامل موارد ذیل اراه میدهیم

پوشه کار معلم ابتدایی

1-نمونه برگه های پوشه کار معلم ابتدائی که شامل

 • طرح جلد
 • فهرست محتوا
 • برگ شرح حال کلی
 • واقعه نگاری
 • ارزیابی ماهانه دانش آموز
 • ارزیابی معلم از دانش آموز
 • ارزیابی والدین از پوشه کار

می باشد

2-پوشه كار شامل

 • تصاویر گرافیکی طرح جلد پوشه کار
 • فرم های مورد نیاز پوشه کار
 • آنچه باید در پوشه ی کار دانش آموزان گذاشت
 • برسی پوشه کار
 • برگ عنوان پوشه کار(به صورت گرافیکی  و کاملا رنگی )
 • برگه ثبت مشاهدات تمام دروس تفکر
 • پوشه کار های دروس مختلف
 • نمونه پوشه کار معلم اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم ابتدائی
 • چک لیست ریز رفتارها و نشانه های مورد انتظار در منزل برای تمامی پایه ها
 • چک لیست عملکرد ریاضی پایه ها
 • چک لیست عملکرد قرآن و هدیه های آسمانی پایه سوم.doc
 • مراحل تهیه ی پوشه ی کار
 • نمونه برگ ارزیابی مدیر از  محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ ارزیابی والدین از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ بررسی ابعاد جسمانی، اجتماعی و عاطفی دانش آموز
 • نمونه برگ خود ارزیابی دو ماهه ی دانش آموز از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ خود ارزیابی ماهانه دانش آموز از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ خود ارزیابی ماهانه دانش آموز از محتوای پوشه ی کار
 • نمونه برگ های پوشه کار
 • و ده ها فایل گرافیکی ،پی دی اف طراحی شده ی رنگی، نمونه کار های پایه ها
 •  
 • قسمت اول

 • چیستی ظاهری پوشه کار(توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمون‌برگ شرح‌حال:(توضیحات به عنوان راهنما)

 • فهرست محتوا:(توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار(فصلی):(توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمون‌برگ خودارزیابی دانش‌آموز: (توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمون برگ همسال سنجی: (توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمون‌برگ خودارزیابی معلم: (توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمون‌برگ پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش‌آموز: (توضیحات به عنوان راهنما)

 • نمونه پوشه کار معلم اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم ابتدائی
 • قسمت دوم نمونه جلد پوشه کار برای پایه اول تا سوم

 • برگه های داخل پوشه کار ارزشیابی توصیفی

 • جلد پوشه کار  شامل موارد ذیل

 • جلد پوشه کار                   

 • جلد فایل علوم                   

 • جلد فایل هنر                   

 • جلد فایل فارسی              

 •  جلد فایل املا و انشا       

 • جلد فایل اجتماعی           

 • جلد فایل ریاضی               

 • فرم چک لیست کلاسی    

 • ارزیابی دوماهه                 

 • برگ ثبت مشاهدات           

 • چک لیست فردی              

 • فهرست محتوا            
 • نمونه پوشه کار معلم اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم ابتدائی

قسمت سوم نمونه جلد پوشه کار برای پایه چهارم تا ششم      

 • جلد فایل علوم                  
 • جلد فایل هنر                    
 • جلد فایل فارسی               
 •  جلد فایل املا و انشا         
 • جلد فایل اجتماعی          
 • جلد فایل ریاضی               
 • فرم چک لیست کلاسی   
 • ارزیابی دوماهه                 
 • برگ ثبت مشاهدات          
 • چک لیست فردی              
 • فهرست محتوا   
 •     

قسمت چهارم پوشه کار معلم اول دوم سوم و پنجم ابتدائی

 • برگ مشخصات دقیق شناسنامه ای دانش اموز بصورت ریز
 • چهار نمونه برگ خود ارزیابی متفاوت ماهیانه
8 Jun 2018